Naudojimo sąlygos

Registracija portale - nemokamaRegistracija ir dalyvavimas šio portalo veikloje yra nemokami.

ApribojimaiTurite sutikti, jog nenaudosite šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams: draudžiama skelbti nelegalią informaciją, reklamą, kompromituojančius tekstus; pateikta informacija negali būti įžeidžiama arba kenksminga bet kurio asmens (ar asmenų grupės) atžvilgiu; draudžiama pažeisti bet kokias autorines teises, prekinius ženklus ar patentus; draudžiama skleisti verslo paslaptis ar kitą slaptą informaciją; draudžiama pažeisti bet kurio asmens teisę į privatumą ar viešumo teises; draudžiama pažeisti bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Amžiaus apribojimas pripažįstate, kad esate pilnametis arba ne jaunesnis nei 14 metų ir gavote tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis šiuo tinklalapiu (ar jo subtinklapiais). Davę leidimą naudotis šiuo tinklalapiu bet kuriam nepilnamečiui, pripažįstate, kad esate atsakingas už visas sąlygas, kiek jos yra taikomos bet kuriam nepilnamečiui, kurį prižiūrite, turite jam įtakos arba globojate.

Uždraustas turinysDraudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį šmeižikišką, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja: programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą, prašymais arba reklama, seksualinių paslaugų siūlymais, nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu, privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija ir dvigubu publikavimu arba masiniu siuntinėjimu, bet koks ir visi pornografijos ar kiti įžeidžiamo turinio publikavimo, siuntimo, pakrovimo, laikymo, pardavinėjimo arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami. Draudžiama kurti reklaminio pobūdžio anketos adresus, naudoti necenzūrinius arba rasistinius žodžius ir jų derinius juose. Anketos adresas turi būti aiškiai suprantamas (pvz.: jonas.LTtauta.eu) ir atspindėti realybę.

Turinio panaudojimo apribojimaiŠis tinklalapis yra LTtauta.eu (šiame dokumente nurodoma kaip "LTtauta.eu", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra LTtauta.eu autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje, yra LTtauta.eu nuosavybė arba LTtauta.eu turi leidimus jiems naudoti.

Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagąLTtauta.eu pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Tačiau jūs sutinkate, kad LTtauta.eu nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba monitoringą.

Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisėsJūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba kad turite besąlyginę teisę ir licenciją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų LTtauta.eu duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad LTtauta.eu būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei LTtauta.eu, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

NebaudžiamumasJūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti LTtauta.eu, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai "apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, sąnaudų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų išlaidas), kylančių iš arba susijusių su šios sutarties nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

AtleidimasJūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti LTtauta.eu ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokio žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio tinklalapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti LTtauta.eu, kylančias dėl Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio naudojimosi šiuo tinklalapiu, nesvarbu, ar jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

Atsakomybės apribojimasJokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, LTtauta.eu nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei LTtauta.eu arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl minėtasis apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

NutraukimasLTtauta.eu pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šios sutarties arba įstatymų nesilaikymą, arba jei LTtauta.eu taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. LTtauta.eu gali nutraukti šio tinklalapio teikiamas paslaugas bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes LTtauta.eu turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai LTtauta.eu nutraukia šio tinklalapio egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad LTtauta.eu savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus sutartį, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.

PataisymaiLTtauta.eu pasilieka sau teisę retsykiais keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.

Bendra dalisJūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimas ir šios taisyklės bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad mes, mūsų įpėdiniai ir teisių perėmėjai gali įvykdyti šias naudojimo sąlygas Jūsų ir Jūsų paveldėtojų, nepilnamečių įpėdinių ir teisių perėmėjų nenaudai. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami LTtauta.eu, sudaro visą sutartį tarp šalių ir visiškai pakeičia raštiškus arba žodinius anksčiau tarp šalių buvusius susitarimus. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami LTtauta.eu, negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta anksčiau. Nė vienos šalies atsisakymas, nesvarbu ar išreikštas, ar numanomas, bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų bei priedų prie jų, publikuojamų LTtauta.eu, dalies arba bet koks tokio atsisakymo pažeidimas nereikš tęstinio tos dalies atsisakymo arba bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų dalies atsisakymo.